Η εταιρία Sirreon Olive Farms εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς βασίζεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας της ελιάς απο την καλλιέργεια της μέχρι και την έκθλιψη της.

Το ελαιόλαδο Sirreon είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων) του φορέα IQ Cert, καθώς και από τον Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων GMCert-Μεσογειακή Πιστοποίηση. Είναι ένας αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1722/Β/03/11/2010 με Κωδικό Έγκρισης: GR-BIO-10 και έχει το υπ' Αρ. 673-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012.

Η ανάλυση των Προϊόντων μας όσον αφορά την Οξύτητα, Κ, ΔΚ, Υπεροξείδια, κατηγοριοποίηση του Λαδιού, Διαθρεπτική αξία, Πρωτεΐνες, Ολικά Λιπαρά, Υδατάνθρακες , Ενεργειακή αξία και τον Ανιχνευτικό προσδιορισμό πρόσμιξης πραγματοποιούνται από το ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Ι.C.M.E.A.